gallery


分享一组人像摄影摄影师Dave Engledow与三岁的小女儿的照片,相当好看。
父与女永远是个有趣的组合,看到摄影师Dave Engledow的这集作品,会不会也想要养个小女儿呢?
人像摄影:父与女
人像摄影:父与女
人像摄影:父与女
人像摄影:父与女
人像摄影:父与女
人像摄影:父与女
人像摄影:父与女
人像摄影:父与女
人像摄影:父与女
人像摄影:父与女
人像摄影:父与女
人像摄影:父与女
人像摄影:父与女
人像摄影:父与女

· 769 次浏览