post

常用的HTML转换码

原文来自:Soluo博客 他的更完整。我只列出了其中的一部分。

本文列举出常用的HTML转码码,相信能够全部记住的没有几人吧。呵呵。反正我是记不住这么多啊。就知道最常用的几个。例如空格了,左箭头,右箭头等。

 

SYMBOLCODEENTITY NAME
™
€
Space  
!!
""
##
$$
%%
&&&
'
((
))
**
++
,,
-
..
//
00
11
22
33
44
55
66
77
88
99
::
[[
\\
]]
^^
__
``
{{
||
}}
~~
¡¡¡
¢¢¢
£££
¤¤¤
¥¥¥
¦¦¦
§§§
¨¨¨
©©©
ªªª
««
¬¬¬
­­
®®®
¯¯¯
°°°
±±±
²²²
³³³
SYMBOLCODEENTITY NAME
;&#59;
<&#60;&lt;
=&#61;
>&#62;&gt;
?&#63;
@&#64;
A&#65;
B&#66;
C&#67;
D&#68;
E&#69;
F&#70;
G&#71;
H&#72;
I&#73;
J&#74;
K&#75;
L&#76;
M&#77;
N&#78;
O&#79;
P&#80;
Q&#81;
R&#82;
S&#83;
T&#84;
U&#85;
V&#86;
W&#87;
X&#88;
Y&#89;
Z&#90;
a&#97;
b&#98;
c&#99;
d&#100;
e&#101;
f&#102;
g&#103;
h&#104;
i&#105;
j&#106;
k&#107;
l&#108;
m&#109;
n&#110;
o&#111;
p&#112;
q&#113;
r&#114;
s&#115;
t&#116;
u&#117;
v&#118;
w&#119;
x&#120;
y&#121;
z&#122;

 

Speak Your Mind

*

· 681 次浏览